ITALŠTINA A ITALSKÁ KULTURA

Katedra romanistiky FF UP v Olomouci otevírá navazující magisterský program
Italština a italská kultura

Katedra romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci otevírá od akademického roku 2020/21 program „Italština a italská kultura“, který oproti dosavadnímu oboru „Italská filologie“ posiluje ty součásti studia, které mají návaznost na současný pracovní trh.

Těžištěm programu je práce s jazykem – prohlubování znalosti italštiny, kultivování ústního a písemného projevu, odborný jazyk, porozumění dialektům a starším formám italštiny, překlad odborných, popř. uměleckých textů, základy tlumočení. 

Program zároveň klade velký důraz na italskou kulturu v nejširším slova smyslu, tady na poznání italské společnosti, identity, regionalismu, životního stylu a hodnot, i na kulturu v užším významu, tedy na umělecké formy používající jazyk – literaturu, film, divadlo.

Tento program bude otevřen ve variantách:

  • minor (spolu s dalším oborem maior z nabídky UP), prezenční forma
  • maior (spolu s dalším oborem minor z nabídky UP), prezenční forma
  • samostatný obor, prezenční forma + kombinovaná forma

U kombinované formy předpokládáme 80 hodin prezenční výuky za semestr, což odpovídá asi 10 studijním dnům. Konkrétní termíny budou dohodnuty se zapsanými studenty, zřejmě se bude jednat o pátky, občas spojené se sobotou.

Téměř všechny předměty se vyučují v italštině. Jádro programu tvoří blok povinných předmětů:

Italský jazyk 1  Klíčová díla italské literatury, filmu a divadla  Italský jazyk 2 Moderní Itálie z pohledu literatury Vývoj a dialekty italštiny Teorie a metodika překladu Jazykovědné metodologie Překladatelský seminář 1  Odborná komunikace v italštině  Digitalizace v humanitních vědách 

Volitelné předměty se týkají především různých oblastí italské kultury (literatura, kulturní epochy, překladové semináře, hudba, reálie, aj.), jsou zařazeny i některé předměty z nabídky katedry romanistiky (dějiny a kultura románských zemí) a katedry aplikované ekonomie (marketing, management, lidské zdroje, apod.).

Přijímací řízení: 

Absolvování motivačního pohovoru zjišťujícího úroveň znalosti italštiny, orientaci v italské literatuře a kultuře, předpoklady ke studiu, u oboru maior a samostatného oboru kvalitu projektu diplomové práce a schopnost koncepčního myšlení. 

Informace o Italském centru FF UP:

https://romanistika.upol.cz/italska-filologie/ http://newstudujitalstinu.upol.cz/ http://italianistica.upol.cz/ 

Pro další informace pište garantovi oboru prof. Jiřímu Špičkovi: jiri.spicka@upol.cz.